Oprogramowanie dedykowane

APM - ARES Project Management

APM - ARES Project Management

W oparciu o własne rozwiązania opracowaliśmy własną metodologię prowadzenia projektów

APM - ARES Project Management

dostosowaną zarówno do naszego sprawdzonego stylu pracy jak i specyficznych wymagań polskich firm. Metodologia stosowana przez nas jest zbliżona do DSDM - Dynamic System Development Method oraz ze względu na powiązania DSDM pośrednio także z Prince2. Szybkość natomiast tworzenia aplikacji zbliża nas do technologii Extreme Programming.

DSDM powstała jako narzędzie wspomagające szybkie tworzenie aplikacji. Ta ideologia i technologia zarazem polega na zapewnieniu programistom dużych ilości gotowych komponentów i dużych możliwości prototypowania. Dzięki temu otrzymuje się możliwość uzyskania efektów w początkowych fazach etapu programowania. Podstawowe założenia DSDM opierają się na tym, że zadania, które należy wykonać w celu wykonania danego systemu, zawsze podlegają zmianom. Metodologia ta definiuje w projekcie ściśle określone role dla czołowych uczestników po stronie Zamawiającego jak i Wykonawcy.

Zakłada po etapie analizy zastosowalności i określenia zakresów biznesowych iteracyjne budowanie modeli funkcjonalnych poprzez tworzenie i rozwijanie prototypów. Jest ukierunkowana na uczestnictwo w procesie przedstawicieli klienta oraz jak najlepsze porozumienie pomiędzy przedstawicielami Klienta, analitykami, zarządzającymi projektem oraz programistami. Iteracyjne budowanie modelu funkcjonalnego wraz testowaniem wynikowego kodu aplikacji pozwalało na tworzenie końcowego produktu w etapach i późniejsze składanie otrzymanych elementów.

APM podobnie jak DSDM ukierunkowana jest na szybkie tworzenie aplikacji - to wymóg, bez spełnienia którego jest trudno o sukces przy tworzeniu większych systemów. Budowanie latami aplikacji mającej wspierać przedsiębiorstwo w konkretnej sytuacji gospodarczej może się tylko skończyć porażką, ponieważ końcowy produkt jak już powstanie, nie będzie prawdopodobnie odpowiedni dla istniejącej, zmienionej w stosunku do prognoz sytuacji rynkowej.

To, co różni te dwie metodologie to założona i przewidziana do zastosowania technologia informatyczna oraz przewidziane do wykorzystania zasoby ludzkie.

Oczywistym jest, że nie da się dokonać przełomu bez wykorzystania czegoś, co wyprzedza istniejące narzędzia, czegoś co wprowadza nową jakość. Dotychczas jedna grupa ludzi (klient) mówiła drugiej grupie ludzi (analitycy), czego potrzebują i jak to ma działać.  W wyniku tego trzecia grupa ludzi (programiści) instruowani przez analityków, tworzyli to o czym mówił klient. Następnie efekt pracy trzeciej grupy był przedstawiany pierwszej grupie przez drugą grupę. Zbierano uwagi, zalecenia, wskazówki i proces powtarzano. W celu osiągnięcia jak najlepszego porozumienia, zrozumienia, stworzono mnóstwo technik mniej lub bardziej formalnych, mających za zadanie opisywać to o czym mówił klient. Efekty, jak wiemy, nie zawsze były pozytywne.

Projekty przekraczały budżet, harmonogram lub były zarzucane. Zakończone sukcesem wcale nie stanowiły większości.

 

APM - ARES Project Management
Jak więc osiągnąć nową jakość? Jak ominąć rafy występujące przy tworzeniu oprogramowania? Jak zapewnić właściwe najlepsze z możliwych porozumienie oraz możliwość określenia budżetu i harmonogramu, a następnie dotrzymać tego wszystkiego?

APM potrafi odpowiedzieć na powyższe pytania i zastosować te odpowiedzi w praktyce. na czym polega rewolucyjność metody, co powoduje że jest tak skuteczna?

Odpowiedź jest prosta APM jest skupiona na zupełnie innych elementach, ponieważ kwestie właściwego porozumienia, rozumienia są rozwiązane z natury rzeczy.

Ares wykorzystuje do tworzenia aplikacji dla klienta opracowane przez siebie środowisko, platformę wdrożeniowo-programistyczną VISION,  która umożliwia tworzenie oprogramowania bezpośrednio analitykom-wdrożeniowcom. 

Wyeliminowano w ten sposób jeden zasób ludzki (programistów), a zastąpiono go środowiskiem, wysoce wyspecjalizowanym narzędziem do tworzenia aplikacji. 

Nie istnieje bardziej efektywne rozwiązanie jak zastosowane w ARES. Analityk po rozmowie z klientem, osobiście buduje aplikację i definiuje żądaną funkcjonalność. Następnie przedstawia klientowi wynik, w zależności od sytuacji wykonywane są poprawki lub jest rozpoczynany kolejny etap. Co należy podkreślić, analitycy nie są programistami. 
obrazek kółeczko jak to wygląda w Ares
Ares Klient APM
Główne etapy APM
pokaż
ukryj
  1. Analiza potrzeb - analiza wymagań klienta - określenie żądanej funkcjonalności, obszarów biznesowych wraz z wskazaniem rodzaju wsparcia dla procesów. ten element jest niezbędny, można go upraszczać, jednakże będzie występował w każdym projekcie. W związku z iteracyjnym sposobem budowania aplikacji, z nieustannym silnym udziałem użytkownika, wykonywana przez nas analiza nie stanowi projektu systemu, lecz pewne przybliżenie. Dotąd wymagano od użytkownika, by już w tym momencie dokładnie wiedział, jak ma wyglądać i działać aplikacja. W APM nie ma takiego wymogu.
  2. Alokacja zasobów - korzystając z wyników analizy przydział zadań dla poszczególnych zespołów po stronie Wykonawcy, po stronie klienta wskazanie osób kontaktowych i odpowiedzialnych za każdy obszar - zakładamy, że są to osoby dokładnie znające firmę i jej potrzeby. Określany jest budżet i harmonogram.
  3. Przygotowanie prototypu/prototypów - natychmiastowy efekt, szkielet systemu powstaje na samym początku procesu i następnie jest rozwijany. Klient cały czas jest w stanie kontrolować postęp prac, weryfikując to w działającym prototypie, który stanie się następnie wersją końcową. Zmiany w stosunku do pierwotnych założeń, są naturalne, rodzaj liczba danych, sposób realizacji przez system konkretnych funkcji, itp., itd..
  4. Rozwój funkcjonalności - rozwijanie funkcjonalności zgodnie z planem prac powstałym w wyniku analizy/uzgodnień. W dalszym ciągu tworzenie struktur danych, strumieni danych i sposobów interakcji systemu z użytkownikiem.
  5. Optymalizacja interfejsu - dopracowywanie ergonomii, szaty graficznej, elementów interfejsu. Stworzenie dokumentacji użytkownika.
  6. Dokumentacja - stworzenie dokumentacji technicznej.
  7. Przekazanie systemu.
 
Główne etapy APM